SE-BA ORMAN ÜRÜNLERİ AKARYAKIT NAK. İNŞ. TUR. TAR. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Hedef Kitle: Se-Ba Orman Ürünleri Akaryakıt Nak. İnş. Tur. Tar. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler
Hazırlayan: Se-Ba Orman Ürünleri Akaryakıt Nak. İnş. Tur. Tar. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi
Versiyon: 1.0
Onaylayan: Se-Ba Orman Ürünleri Akaryakıt Nak. İnş. Tur. Tar. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından onaylanmıştır.

İÇINDEKİLER  
 • 1.1. Amaç
 • 1.2. Kapsam
 • 1.3.Dayanak
 • 1.4. Tanımlar
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI
 • 2.1. işisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
 • 2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
 • 2.3. Kişisel  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin  Geliştirilmesi
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 • 3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi
 • 3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
 • 3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • 3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
 • 3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması
 • KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER
 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
 • KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
 • 7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 • 7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
 • 7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi
 • 7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi
 • 7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı
 • YÜRÜTME
 • YÜRÜRLÜK ve İLANI
 • EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler
 • EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar
 • EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları
 • SE-BA ORMAN ÜRÜNLERİ AKARYAKIT NAK. İNŞ. TUR. TAR. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI  
  1. GİRİŞ
  Se-Ba Orman Ürünleri Akaryakıt Nak. İnş. Tur. Tar. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Se-Ba”) olarak Se-Ba yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. Se-Ba Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının Se-Ba organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir.  Se-Ba bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri   sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.  
  • Amaç
  Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, Se-Ba organizasyon ve süreçlerine  uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Se-Ba kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

  1.2. Kapsam

  Politika, Se-Ba iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.
  • . Dayanak
  Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanunu, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  Kuruluş Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir. Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından  öngörülen düzenlemeler, Politika ile Se-Ba uygulamalarına dönüştürülmektedir.  

  1.4 . Tanımlar

  Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
  Başvuru Formu Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.
  İlgili kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
  İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
  Kayıt ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
  Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
  Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
  Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
  Kişisel veri sahibi Kişisel verileri Se-Ba tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.
  Kişisel verilerin silinmesi Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
  Kişisel verilerin yok edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
  Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
  Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
  Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
  Periyodik imha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
  Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
  Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
  Veri sahibi / İlgili kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
  Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
  Veri Temsilcisi Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.
  Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
   
  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI
   • işisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
  Se-Ba, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. Se-Ba, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından  yayımlanmış  olan  rehberlere  uygun  olarak  gerekli  kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.
  • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
  Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti,  güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler  özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.
  • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin  Geliştirilmesi
  Se-Ba, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere  gerekli eğitimleri verir. Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, Se-Ba gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu Se-Ba yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

  3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

  3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

  Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.
  1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
  Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.
  1. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama
  İşlenen kişisel veriler,  güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ve plan ve programlı çalışılmaktadır.
  • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
  Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir .
  1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
  Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.
  1. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
  Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

  3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

  Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.
  1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
  Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.
  1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması
  Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.
  1. Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi
  Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.
  1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
  Fiili  imkânsızlık nedeniyle, rızasını  açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
  1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
  Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
  1. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
  Se-Ba hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.  
  1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
  Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.
  1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme
  Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
  1. Meşru Menfaat için Zorunlu Veri İşleme
  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, Se-Ba meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

  3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Se-Ba özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri  alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:
  1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.
  2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

  3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

  Se-Ba, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel  verilerinin  korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı  yürütülmektedir.

  3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Se-Ba, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup  şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. Se-Ba aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.
  1. Kişisel Verilerin Aktarılması
  Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
  3. Se-Ba’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  4. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
  5. Se-Ba’nın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
  6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Se-Ba meşru menfaatlerinin sağlanması içinzorunlu olması,
  7. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
  Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler  aktarılabilir.
  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
  Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:
  1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
  2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
  Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

  4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

  Se-Ba yönetim ve idari işler iş süreçlerinde, çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, veli/vasi/temsilci, ziyaretçilerden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden Se-Ba’nın alanında bildirilmektedir. Kişisel veri işleme amaçları kişisel veri kategorilerine göre, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir. Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortaklari, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelerle kişisel bilgi aktarımı söz konusu değildir.

  5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

  Se-Ba, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Se-Ba bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

  6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

  Se-Ba, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. Se-Ba, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

  7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

  7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  3. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

  Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle Se-Ba’ya iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-4) doldurularak, Se-Ba’ya başvurabilir.

  7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi

  Se-Ba, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde Se-Ba’ya iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

  7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

  Se-Ba, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:
  1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
  2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
  1. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
  2. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  3. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
  1. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
  2. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
  3. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

  7.5.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

  Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Se-Ba’nın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.
  • Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler
  Se-Ba, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Se-Ba, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  8. YÜRÜTME

  Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlülüğe konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” (Ek-5) ile sağlanmaktadır.

  İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni(Ek-6),Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi” (Ek-7)  Çalışan KVKK Aydınlatma ve Gizlilik Muvafakatnamesi” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni(Ek-9), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-10), “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” (Ek-11) ile gerçekleştirilmektedir.

  Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden Se-Ba Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

  9. YÜRÜRLÜK ve İLANI

  Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikler              Se-Ba’nın internet sitesinde () yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer. EKLER Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

  Ek 4- Veri Sahibi Başvuru Formu Ek 5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Ek 6- Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni Ek 7- Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi Ek 8- Çalışan KVKK Aydınlatma ve Gizlilik Muvafakatnamesi Ek 9- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni Ek 10- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni Ek 11- Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni      

  EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler

   
  Veri Kategorileri Kişisel Veri
  Kimlik Ad, Soyad
  Anne- Baba Adı
  Anne Kızlık Soyadı
  Doğum Tarihi
  Doğum Yeri
  Medeni Hali
  Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No
  TC Kimlik No
  Pasaport Numarası
  Geçici TC Kimlik Numarası
  Cinsiyet  Bilgisi
  TC Kimlik Kartı
  Sürücü Belgesi
  İletişim Adres
  E Posta Adresi
  İletişim Adresi
  Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)
  Telefon No
  Lokasyon        Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.
  Özlük Bordro Bilgileri
  Disiplin Soruşturması
  İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları
  Özgeçmiş Bilgileri
  Performans Değerlendirme Raporları
  Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.
  Müşteri İşlem Fatura
  Senet
  Çek Bilgileri
  Giriş-Çıkış Bilgileri
  Sipariş Bilgisi
  Randevu Bilgisi
  Fiziksel Mekân Güvenliği Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri
  Kamera Kayıtları
  İşlem Güvenliği IP Adres Bilgileri
  Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi
  Finans Bilanço Bilgileri
  Finansal Performans Bilgileri
  Kredi ve Risk Bilgileri
  Banka Hesap Numarası
  IBAN Numarası
  Mesleki Deneyim Diploma Bilgileri
  Gidilen Kurslar
  Meslek İçi Eğitim Bilgileri
  Sertifikalar
  Pazarlama Alışveriş Geçmişi Bilgileri
  Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü, Ses Kaydı
  Kılık Ve Kıyafet Kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler
  Sağlık Bilgileri Engellilik Durumuna Ait Bilgiler
  Kan Grubu Bilgisi
  Kişisel Sağlık Bilgileri
  Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri
  Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları
  Test Sonuçları
  Muayene Verileri
  Reçete Bilgileri
  Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler
  Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler
  Aile Bilgileri Çocuk Sayısı
  Aile Cüzdanı
  Eş Çalışma Bilgileri
  Çocuk Eğitim ve Yaş Bilgileri
  Çalışma Verileri Departmanı
  Çalışma Şekli
  Mesleği
  Referansları
  Son çalışılan şirket bilgileri
  İmza Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler
  Web Site Kullanım Verileri Başvuru Formu Doldurulma Tarihi
  IP Adresi
  Tarayıcı Bilgileri
  Konum Verileri
  Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Firma’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
  İtibar Yönetimi Bilgisi Firma’nın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.
  Olay Yönetimi Bilgisi Firma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.
  Sigorta Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri
  Araç Bilgileri Araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri
  Uyum Bilgileri Uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
  Denetim ve Teftiş Bilgileri İç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler
  Yabancılarda Oturma İzni Bilgileri Yabancılarda Oturma İznine Ait Bilgiler
       

  EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar

   
  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
  Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Talep / Şikayetlerin Takibi
  Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
  Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  Ücret Politikasının Yürütülmesi
  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
  Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
  Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

  Se-Ba Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, veli/vasi/temsilci, ziyaretçilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:  
  Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı
  Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri Se-Ba faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı
  Hissedarlar Se-Ba ile ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek kişiler Se-Ba’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin planlanması, yürütümü ve denetimi amacıyla sınırlı
  İş Ortakları Se-Ba’nın ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği gibi amaçlarla ilişkide olduğu iş ortakları, iş ortağı bankalar İş ortaklığı kurulması ve yürütülmesi amaç ve faaliyetleri ile sınırlı
  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore         Se-Ba’dan   bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı
  Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren  kurum veya  kuruluşları Yürüttükleri faaliyet alanlarına  giren konular ile ilgili sınırlı
  Yönetim Kurulu Üyeleri Se-Ba Yönetim Kurulu Üyeleri Se-Ba Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı
  Hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar Sözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı
  Tedarikçi Se-Ba’ya veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar Se-Ba’nın dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı
  Danışmanlar Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar
  Denetçiler İlgili mevzuat uyarunca denetim yetkisine sahip denetçiler Mevzuatta belirlenen yetki ve görev sınırları